Founder Members

  • Ms. Sapana Sharma
  • Mr. Amresh P. Karmacharya
  • Dr. Roshan Raj shrestha
  • Mr. Raj Kumar Shrestha
  • Mr. Man Mohan Dhoj Joshi
  • Prof. Dr. Kunjani Joshi
  • Mr. Prakash Mathema
  • Dr. Uttam Shrestha
  • Mr. D. R. Khanal